NZOZ   Medyk    ul. Fabryczna 26,   24-300 Opole Lubelskie     81 827 25 04

Prawa pacjenta

Prawa Pacjenta określone są w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Więcej informacji i dane kontaktowe na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Wykaz podstawowych praw Pacjenta

  1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
  2. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
  3. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
  4. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji.
  5. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
  6. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
  7. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia (…), jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Przychodnia czynna

pon. – piąt. od 7.00 do 18.00

rejestracja telefoniczna tel. 81 827 25 04

poradnia dziecięca tel. 81 827 36 62

po godz. 18.00 pomoc doraźna

w Powiatowym Centrum Zdrowia sp. z o.o.

tel. 81 817 34 11, 81 827 22 78

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

MEDYK s.c. w Opolu Lubelskim

Halina Koprowiak, Zenon Miroński,

Marzanna Wójtowicz, Zbigniew Zwoliński

24-300 Opole Lubelskie, ul Fabryczna 26

NIP 717-16-35-795 REGON 432246293-00012

03-09-01-02524-02